Transferul de la o școală la alta? Iată ce trebuie să știii

Data publicării:
Fotografie de la Max Fischer: Pexels
Fotografie de la Max Fischer: Pexels

Copilul tău vrea să schimbe școala? Sau poate tu esti cel care trebuie neaparat sa-l faci sa o schimbe, din cauza unui transfer brusc la serviciu sau din cauză că nu ești mulțumită de prestația profesorilor. Iată tot ce trebuie să știi despre asta.Aveți dumneavoastră sau copilul dumneavoastră unul sau mai multe motive întemeiate pentru a schimba școala odată ce anul școlar a început?

Nu vă faceți griji: se poate face. Acesta este primul și cel mai important răspuns: nu există impedimente legale în calea schimbării școlilor, o alegere care poate fi făcută oricând, indiferent de nivelul școlar la care se află elevul.

Că regulă generală, elevii se pot transfera de la o scoală la alta pe durata vacantelor școlare. Prin excepție, transferurile de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului scolar, ținând cont de interesul superior al copilului.

Transferurile în timpul anului scolar se fac doar în situații excepționale:

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o alta localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
d) la/de la învățământul de arta, sportiv și militar;
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
f) în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului scolar, potrivit Portal Învățământ.

Documentele necesare pentru transferul la alta scoală sunt: 
 
- foaia matricola
- fișa medicală
- fișa de lichidare
- cererea de transfer 
- copii după actele de identitate ale părinților.
 
Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicita transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transfera. Consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicita transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a cererii.
 
După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligata să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transfera elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participa la cursuri în calitate de audient.

Transferul în timpul anului școlar

În cazul elevilor transferați în timpul anului scolar, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei în care se transfera.
 
În funcție de profilul clasei, poate fi necesara susținerea unui examen pentru a dovedi cunoștințele elevului la o anumită disciplina, mai ales daca elevul a fost transferat la o clasa cu un alt profil. Probele de diferență desfășurate în urma transferului de la o instituție de învățămînt la alta, în caz de necesitate, au loc, de regula, pină la încheierea semestrului în curs. 

Regulament ROFUIP, CAPITOLUL IV: Transferul elevilor

 
Art. 137
Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasa la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se face transferul.
 
Art. 138
Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicita transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transfera. Consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicita transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a cererii.
 
Art. 139
(1)În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar, gimnazial, învățământul profesional, liceal, postliceal, precum și în învățământul dual, elevii se pot transfera de la o grupa/formațiune de studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de anteprescolari/preșcolari/elevi la grupa/formațiunea de studiu.
 
(2)În învățământul dual, transferul elevilor de la o grupa/formațiune de studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta nu se poate efectua decât cu avizul operatorului economic.
 
(3)În situații excepționale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de anteprescolari/preșcolari/elevi la grupa/formațiunea de studiu, inspectoratul scolar poate aproba depășirea efectivului maxim, conform legislației în vigoare.
 
Art. 140
(1)În învățământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învățământul dual, aprobarea transferurilor la care se schimba filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesionala este condiționată de promovarea examenelor de diferență.
 
(2)Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor doua planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al unității de învățământ și la propunerea membrilor comisiei pentru curriculum.
 
Art. 141
(1)Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții:
 
a)în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului scolar, în vacantele școlare, daca media lor de admitere este cel puțin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicita transferul, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde exista, sau a documentelor medicale justificative, și în situațiile excepționale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasa, stabilite de lege;
 
b)în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII/XIII-a se pot transfera, de regula, daca media lor din ultimul an este cel puțin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul;
 
c)în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului scolar numai daca media lor de admitere este cel puțin egala cu media ultimului admis la calificarea profesionala la care se solicita transferul, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde exista, sau a documentelor medicale justificative, și în situațiile excepționale prevăzute la art. 144 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasa, stabilite de lege;
 
d)în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se pot transfera, de regula, daca media lor din ultimul an este cel puțin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. Excepțiile de la aceasta prevedere se aproba de către consiliul de administrație;
 
e)elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași clasa în învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de diferență, în limita efectivului de 30 de elevi la clasa și în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se solicita transferul;
 
f)elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul și specializarea la care solicita transferul. Elevii care au finalizat clasa a X-a din învățământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicita transferul și după promovarea examenelor de diferență;
 
g)elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecventa cursuri de zi la învățământul cu frecventa cursuri serale, în anul terminal, pe parcursul vacantelor școlare, după susținerea, daca este cazul, a examenelor de diferență.
 
(2)Prevederile alin. (1) lit. c)-f) se aplica și în cazul învățământului profesional și tehnic dual.
 
Art. 142
Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot transfera de la o forma de învățământ la alta astfel:
 
a)elevii de la învățământul cu frecventa redusa se pot transfera la forma de învățământ cu frecventa, după susținerea și promovarea examenelor de diferență, daca au media anuala cel puțin 7 la fiecare disciplina/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasa și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; transferul se face, de regula, în aceeași clasa, cu excepția elevilor din clasa terminala de la învățământul cu frecventa redusa, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminala din învățământul cu frecventa;
 
b)elevii de la învățământul cu frecventa se pot transfera la forma de învățământ cu frecventa redusa, în limita efectivelor maxime de elevi la clasa;
 
c)elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecventa la învățământul cu frecventa redusa, în anul terminal, după susținerea, daca este cazul, a examenelor de diferență. Elevii din învățământul profesional și tehnic dual se pot transfera în învățământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susținerea, daca este cazul, a examenelor de diferență, în limita efectivelor maxime de elevi la clasa și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; elevii din învățământul liceal, profesional și postliceal se pot transfera în învățământul profesional și tehnic dual, după susținerea, daca este cazul, a examenelor de diferență, cu respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasa.
 
Art. 143
(1)Transferul elevilor de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predare intensiva, respectiv bilingva a unei limbi de circulație internațională se realizează astfel:
 
a)la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se transfera de la o unitate de învățământ la alta, de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predarea intensiva a unei limbi de circulație internațională vor susține un test de aptitudini și cunoștinte la limba moderna;
 
b)testul de aptitudini și cunoștinte vă fi elaborat la nivelul unității de învățământ la care elevul se transfera, de către o comisie desemnata în acest sens de directorul unității de învățământ;
 
c)la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transfera la clasele cu predare intensiva, respectiv bilingva a unei limbi de circulație internațională vor susține examene de diferență (după caz) și un test de verificare a competentelor lingvistice în unitatea de învățământ la care se transfera.
 
(2)Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unității de învățământ de către o comisie desemnata în acest sens de directorul unității de învățământ.
 
(3)Elevii din secțiile bilingve francofone care solicita schimbarea disciplinei nonlingvistice vor susține examen de diferență în vacantele școlare.
 
Art. 144
(1)Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se efectuează, de regula, în perioada vacantelor școlare. Prin excepție, transferurile de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului scolar, ținând cont de interesul superior al copilului.
 
(2)Transferurile în care se schimba forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade:
 
a)de la învățământul cu frecventa la cel cu frecventa redusa, de regula în vacantele școlare; în aceleași perioade se efectuează și transferul la/de la învățământul profesional și tehnic și de la/la învățământul dual la învățământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului scolar se pot aproba în mod excepțional în cazurile precizate la alin. (4);
 
b)de la învățământul cu frecventa redusa la cel cu frecventa, numai în perioada vacantei de vara.
 
(3)Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a specializării, se efectuează, de regula, în perioada vacantei de vara, conform hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicita transferul.
 
(4)Transferul elevilor în timpul anului scolar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:
a)la schimbarea domiciliului părinților într-o alta localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;
b)în cazul unei recomandări medicale, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publica;
c)de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
d)la/de la învățământul de arta, sportiv și militar;
e)de la clasele cu program de predare intensiva a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
f)în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului scolar.
 
Art. 145
Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, daca aceștia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.
 
Art. 146
(1)În mod excepțional, elevii din unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de apărare, ordine publica și securitate națională declarați "Inapt"/"Necorespunzător" pentru cariera militara, cei care comit abateri grave sau cei care nu doresc să mai urmeze cursurile respectivelor unități de învățământ se transfera în unități de învățământ din rețeaua Ministerului Educației, în timpul anului scolar. Transferul se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului regulament, precum și a reglementarilor specifice ministerelor de care aparțin unitățile de învățământ unde este înmatriculat elevul.
 
(2)Copiii personalului în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate conform legii, din următoarele categorii: cadre militare, militari angajați pe baza de contract, funcționari publici cu statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se pot transfera, la cerere, din unitățile de învățământ liceal sau postliceal din rețeaua Ministerului Educației și în unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de apărare, ordine publica și securitate națională, daca îndeplinesc criteriile de recrutare și au fost declarați "Admis" la probele de selecție, în baza dosarului de candidat, conform reglementarilor specifice ministerului respectiv.
 
Art. 147
(1)Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unități de învățământ de stat, în condițiile prezentului regulament.
 
(2)Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul particular, cu acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare.
 
(3)Elevii din învățământul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot transfera în condițiile stabilite de prezentul regulament, precum și de regulamentul specific de organizare și funcționare.
 
Art. 148
(1)Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de masa și invers.
 
(2)Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauza sau de către părinții sau reprezentanții legali ai copilului și de către consilierul scolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesionala din cadrul centrului județean de resurse și asistenta educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistenta Educațională, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.
 
Art. 149
După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligata să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transfera elevul este obligata să trimiță la unitatea de învățământ primitoare situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participa la cursuri în calitate de audient.
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Parinți și Pitici și pe Google NewsTe-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook Părinți și pitici și pagina de Instagram Părinți și pitici și accesează mai mult conținut util pentru a avea grijă de copilul tău în fiecare etapă a dezvoltării lui.


Autorul articolului: Elena Didila | Categorie: Recomandari si sfaturi
Tagurile articolului: elev scoala transfer scolar

DC Media Group Audience
pixel